Autonomous Action
反对吞并和帝国侵略 俄罗斯无治主义者反对俄罗斯侵略乌克兰的声明

反对每一个边界,反对每一个帝国,反对每一场战争!

2022年2月27日 阅读全文…